Svrha (cilj) poziva 
Usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. g. (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Projekti su namijenjeni za primijenjena istraživanja koja su u fazi Industrijskog istraživanja (TRL2 do TRL4) i eksperimentalnog razvoja (od TRL5 do TRL8).

Prihvatljivi prijavitelji

 • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Partnerstvo je obavezno. Prijavitelj može imati više od 1 partnera. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu.

Prihvatljivi partneri

 • mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

 

Raspoloživost sredstava
Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

Ukupne prihvatljive troškove projekta čine:

 • bespovratna sredstva koja će biti dodijeljena pojedinom projektu
 • sredstva prijavitelja pod kojima se podrazumijevaju plaće postojećih zaposlenika prijavitelja,
 • privatna sredstva partnera za sufinanciranje prihvatljivih troškova partnera.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu dok bespovratna sredstva koja se dodjeljuju prijaviteljima ne predstavljaju državnu potporu.

 • Državne potpore dodjeljivat će se (samo partnerima odnosno MSP-ima) prema Programu dodjele državnih potpora za projekte jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, objavljenom na poveznici

Plaće postojećih zaposlenika prijavitelja ne mogu biti financirane bespovratnim sredstvima. One trebaju činiti najmanje 15%  od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja. Od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja, bespovratna sredstva iznose najviše 85%. 

Intenziteti potpore za industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj mogu se povećati za 15 postotnih bodova, do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova ako je ispunjen 1 od sljedećih uvjeta: 

 • projekt uključuje učinkovitu suradnju - između 1 poduzetnika i 1 ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija snosi najmanje 10% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;
 • rezultati projekta priopćuju se širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i rač. prog. s otvorenim kodom.
   

Potpore__s3.PNG

   

  Prihvatljive aktivnosti

  • izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a
  • zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
  • diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.)
  • analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
  • aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
  • upravljanje projektom (izvršavanje projektnih obaveza kao npr. izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
  • aktivnosti vidljivosti projekta
  • aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
  • aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama..) vezana za provedbu projekta
  • revizija projekta.

  Obavezna dokumentacija

  • Prijavni obrazac (Obrazac 1.)
  • Dodatni informacijski obrazac (DIO) (Obrazac 2.)
  • Proračun partnera (Obrazac 3.)
  • Izjava prijavitelja (Obrazac 4.)
  • Izjava partnera (Obrazac 5.) - Ukoliko prijavitelj ima više partnera na projektu, potrebno je za svakog partnera dostaviti Izjavu.
  • Sporazum o partnerstvu Prijavitelja i Partnera (U skladu sa sadržajem propisanim Prilogom 4. Uputa)
  • Životopisi (Obrazac 6.). Ako je primjenjivo pripremljena dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom ili dokumentacija natječaja za zapošljavanje.
  • Izjava o statusu s obzirom na (ne)povrativost PDV-a za prijavitelja i partnera (Obrazac 7.)
  • Zahtjev za državnom potporom (Obrazac 9.)
  • Dokumenti vezani za prihvatljivost prijavitelja - Dokaz o statusu istraživačke organizacije prema definiciji Okvira zajednice (Statut znanstvene organizacije ili drugi akt u obliku poveznice na javno objavljeni dokument ili poseban dokument u okviru projektnog prijedloga ako nije dostupan online)
  • Dokumenti vezani za prihvatljivost partnera - dokaz da je partner mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik te dokaz da partner nije u teškoćama (Obrazac 8. - Skupna izjava te GFI ili DOH i Bon Plus ili dr. jednakovrijedni dokument države sjedišta partnera)
  • Dokumenti vezani za izračun troška plaća za prijavitelje i partnere (Potporni dokumenti vezani za izračun troška plaća navedeni su u točki 2.8.1 Uputa)
  • Dodatni dokumenti koji se (u skladu s uputama u DIO) prilažu projektnom prijedlogu dokumenti koji potkrepljuju potrebu nabave opreme (Obavijest EK kandidatima o rezultatima provedene evaluacije i Izvješće koje EK dostavlja uz Obavijest).

  11. lipnja 2018. g. objavljena je prva izmjena dokumentacije otvorenog Poziva K.K.01.1.1.07 te je produžen rok za podnošenje projektnih prijedloga do 27. srpnja 2018. g.

  Prema novoj izmjeni natječaja, zadnji rok za predaju prijave je 05. listopad 2018. g.

  Prethodna verzija dokumentacije od 11. lipnja prestaje biti važeća te je Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena i dostupna na poveznici.

  Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

  Detaljne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na linku.

  RADIONICA

  Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se 25.05.2018. g. u multimedijalnoj dvorani u prizemlju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

  • Zbog ograničenog broja mjesta, svoje sudjelovanje na radionici prijavite što prije, a najkasnije do 15.05.2018. g. na e-mail radionica_strip@mzo.hr.
  • Prijavi na radionicu potrebno je priložiti popunjenu tablicu (link za preuzimanje), sa svim potrebnim podacima o sudionicima koji će prisustvovati radionici.
  • Nakon popunjavanja raspoloživih mjesta obustavit će se zaprimanje prijava na radionicu a Potvrdu o sudjelovanju, kao i točan termin održavanja radionice zaprimit ćete elektroničkom poštom nakon isteka roka za prijavu na informativnu radionicu.

  Prezentacija s održane radionice dostupna je na poveznici.