Cilj navedene Odluke je pružiti dodatnu podršku hrvatskim prijaviteljima na pozive u okviru Programa Obzor 2020. Jedan od strateških ciljeva Vlade RH je povećati apsorpciju sredstava dostupnih za istraživanje i razvoj putem programa koje izravno financira EU. Iz rezultata srednjoročne evaluacije sudjelovanja hrvatskih prijavitelja u programu Obzor 2020. vidljivo je da je participacija hrvatskih prijavitelja relativno niska. Analiza upitnika koje je provelo MZO u prvoj polovici 2017. g, pokazala je da korisnici kao jedan od razloga nesudjelovanja navode nepoznavanje Programa, odnosno nedostatnu podršku svoje ustanove za prijavu na Program te nedovoljno razvijene administrativne kapacitete. Dodatni razlozi prepoznati u navedenoj analizi uključuju teškoće u pronalaženju međunarodnih partnera, ali i nisku osobnu motivaciju za prijavu na natječaje u okviru Obzora 2020.

Kako bi pokušali doprinijeti rješavanju izazova s kojima se suočavaju potencijalni korisnici, MZO ovom Odlukom primarno želi potaknuti veću učestalost prijava na pozive u okviru Obzor 2020. programa kroz financiranje različitih aktivnosti razvrstanih u 2 MJERE.

1.) MJERA za prijavitelje koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018. - 2020., a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:

 • 1. odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
 • 2. odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
 • 3. odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
 • 4. trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave (Mikro, mali i srednje veliki poduzetnici ne mogu ostvariti pravo na ovu aktivnosti)
 • 5. odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava
 • 6. trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.

Isti korisnik može ostvariti pravo na maks. 1 financijsku podršku za istu vrstu aktivnosti, za isti projektni prijedlog/projekt.

Maks. financijska podrška koju korisnik može ostvariti u okviru ove mjere:

 • za aktivnosti pod točkama 1., 2., 3. i 5. do 5.000 HRK po aktivnosti
 • za aktivnosti pod točkama  4. i. 6. do 10.000 HRK po aktivnosti

Prihvatljivi troškovi za aktivnosti pod točkama 1. - 3. te 5.:

 • putovanja javnim prijevozom
 • smještaja i/ili
 • kotizacije.

2.) MJERA podrške projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.1.2017., ali nisu bili financirani od strane EK

Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih projektnih prijedloga.
Za pozive koji imaju dvije faze evaluacije, projekt koji se prijavljuje na poziv temeljem ove Odluke, mora biti pozitivno evaluiran u 2. krugu evaluacije.

Maks. financijska podrška koju korisnik može ostvariti u okviru ove mjere:

 • Prijavitelj je koordinator -  ima ostvareno 85% ili više u odnosu na maks. br. bodova - do 40.000 HRK po projektu
 • Prijavitelj je koordinator - od 70% do 84% u odnosu na maks. br. bodova - do 25.000 HRK po projektu
 • Prijavitelj je partner u konzorciju koji je trebao koordinirati 1 ili više radnih paketa - 85% ili više u odnosu na na maks. br. bodova - do 25.000 HRK po projektu
 • Prijavitelj je partner u konzorciju koji je trebao koordinirati 1 ili više radnih paketa - od 70% do 84% u odnosu na maks. broj bodova - do 20.000 HRK po projektu.


Prihvatljivi načini korištenja podrške u okviru ove mjere (u skladu s preporukama o načinu trošenja sredstava dodijeljenih putem modela višegodišnjeg institucionalnog financiranja znanstvene djelatnosti):

 • troškovi koji direktno doprinose unapređenju postojeće ili izradi nove projektne prijave na Obzor 2020. (uključujući aktivnosti pod točkama 1. - 6.)
 • specifični troškovi istraživačkog rada (laboratorijski potrošni materijal, troškovi provođenja eksperimenata, terenskog istraživačkog rada…)
 • nabavke sitne i srednje znanstvene opreme
 • diseminacija istraživačkih rezultata
 • nabavke knjiga i časopisa te pretplate na stručne i znanstvene on-line baze podataka
 • ulaganje u transfer znanja i tehnologije i podršku uredima za transfer tehnologije
 • aktivnosti vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva
 • mobilnosti istraživača (na nacionalnoj i internacionalnoj razini).

Neprihvatljivi načini korištenja podrške se odnose na rashode za zaposlene i troškove tzv. hladnog pogona.

OPĆA PRAVILA za sve aktivnosti obuhvaćene navedenom Odlukom u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.:

Prijavitelji u okviru ove mjere mogu biti - svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika koji se vodi pri MZO, te mikro, mali i srednji poduzetnici.

 • Poziv za prijave temeljem ove Odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od objave poziva, do iskorištenja sredstava osiguranih u Drž. proračunu za provedbu aktivnosti iz Odluke.
 • Neisplaćene obveze temeljem prijave podnijete u jednoj proračunskoj godini ne prenose se u drugu proračunsku godinu.
 • Odluku o dodjeli sredstava pojedinom korisniku donosi, po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja, državni tajnik nadležan za znanost, a temeljem prijedloga Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu.
 • Sukladno članku 11. Odluke, korisnici koji nakon dobivene financijske podrške MZO-u u zadanom roku ne dostave svu potrebnu dokumentaciju ili nenamjenski utroše dobivena financijska sredstva, obvezni su izvršiti povrat dobivenih financijskih sredstava u Drž. proračun RH do kraja proračunske godine u kojoj je ostvarena podrška.

 

Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a za prijavu pojedine aktivnosti potrebno je poslati popunjeni Obrazac koji se nalazi u prilogu poziva na adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Tekst poziva s relevantnim informacijama o načinu prijave, potrebnoj dokumentaciji, izvještavanju itd. dostupan je na linku.