Mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima EU-a

Financijsku potporu mogu dobiti visokoobrazovne ustanove, znanstvene i umjetničke organizacije, javne ustanove koje ispunjavaju kriterije za prijavu, zaklade upisane u Registar zaklada Republike Hrvatske s primarnom djelatnošću u području znanosti, istraživanja i inovacija, civilne organizacije – znanstvene i stručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i evidentirane u Registru udruga Republike Hrvatske ili Registru stranih udruga u Republici Hrvatskoj, kao i mikro, mala i srednja poduzeća registrirana u Republici Hrvatskoj koja prijavljuju EU-projekte.

Odlukom o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira se nastoji postići:

  • poboljšanje kvalitete i broja prijava na natječaje u sklopu Programa,
  • povećanje znanstvene izvrsnosti Prijavitelja, a u svrhu nastavka istraživačkoga rada započetog tijekom pripreme prijave projekta,
  • osnaživanje ljudskih i operativnih kapaciteta projektnih ureda i ekvivalentnih organizacijskih jedinica na hrvatskim znanstvenim organizacijama,
  • dogovaranje i sudjelovanje u inicijativama u području istraživanja i inovacija vezanim uz svemir i svemirske tehnologije, a koje će pridonijeti prijavama u sklopu Programa
  • izrade i podnošenja projektne prijave na natječaj u sklopu Programa

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pruža financijsku potporu za međunarodne konkurentne projekte financirane kroz Okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Program za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025., Europski institut za inovacije i tehnologiju te Svemirski program Unije i natječaje Europske svemirske agencije. Mjere obuhvaćaju podršku prijavama na natječaje u okviru ovih programa te podršku prijavama koje su prošle evaluacijski prag, ali nisu dobile financiranje.

Više informacija možete pronaći na stranicama Obzor Europa, na poveznici - OVDJE